الشاعر عباس ابولیث البدوی

لینک تلجرامhttps://t.me/abbasbolait

۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

بععدنی مانمت لیلی

قُنِآةّ ﻠﻴﻠــ®ـﮥ🇦اﻟﻌـﺂﻤــʁــﺮﻳــﮥ:

@abbasbolait


⛱بًعٌدٍنِیَ مًآنِمًتٌ لَیَلَیَ⛱بًعٌدٍنِیَ مًآنِمًتٌ لَیَلَیَ وٌبًعٌدٍنِیَ آوٌیَآکْ آتٌبًآحًثً

نِعٌـــــــــمً


آتٌـــــبًآحًثً خِیَآلَیَ وٌحًچیَ بًشُـــــوٌآگیَ

یَمًیَ آتٌخِیَلَکْ وٌآطِریَلَکْ آلَچـــــلَمًآتٌ


آحًــــــــــبًکْ مًوٌتٌ آنِیَ وٌآنِتٌهّ عٌـــــنِوٌآنِیَ

یَلَحًبًکْ بًحًر مًآگآوٌشُ آنِهّ آوٌیَـــــآکْ


آذِآ مًآآنِتٌـــــهّ یَمًیَ بًآردٍهّ آحًـــــظُآنِیَ

سِـــــهّرآنِ آعٌلَهّ مًوٌدٍکْ یَجّر بًیَهّ آلَیَـــــلَ


ظُلَآمًهّ حًیَلَ ذِلَنِیَ وٌتٌآرسِ آفُــــکْآریَ

وٌیَـــــنِکْ یَآفُجّر چآ یمًتٌهّ گلَیَ آطِـــــر


آقُصّدٍ آنِتٌهّ فُجّریَ تٌزٍیَحً آحًـــــزٍآنِیَ

هّـــــوٌآکْ آدٍگوٌلَ نِسِمًهّ یَفُتٌحً آلَـــــدٍلَآلَ


تٌطِبً بًیَ ذِکْریَآتٌکْ تٌآرسِهّ آسِــــلَآلَیَ

آمًـــوٌلَعٌ بًلَمًحًبًهّ آدٍگوٌلَ چـــــنِ غُـــــیَمً


آشُلَوٌنِ آمًطِر وٌریَحً کْلَشُیَ لَبًـــــآلَیَ

مًوٌسِهّلَهّ عٌلَیَ آنِسِآکْ آنِتٌهّ آلَکْ نِصّ بًلَروٌحً


آحًـــــبًکْ مًوٌتٌ کْآتٌلَ مًآآلَهّ تٌآلَـــــیَ✍:∫شُآعٌر''عٌّبًّأسِّــ ∫بًوٌ ﻟﻴثً ∫لَبًـدٍوٌیَ💯

۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۴۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شاعر عباس بدوی بدوی

قصیدة غزل مانمت لیلی

قُنِآةّ ﻠﻴﻠــ®ـﮥ🇦اﻟﻌـﺂﻤــʁــﺮﻳــﮥ:

@abbasbolait


⛱بًعٌدٍنِیَ مًآنِمًتٌ لَیَلَیَ⛱بًعٌدٍنِیَ مًآنِمًتٌ لَیَلَیَ وٌبًعٌدٍنِیَ آوٌیَآکْ آتٌبًآحًثً

نِعٌـــــــــمً


آتٌـــــبًآحًثً خِیَآلَیَ وٌحًچیَ بًشُـــــوٌآگیَ

یَمًیَ آتٌخِیَلَکْ وٌآطِریَلَکْ آلَچـــــلَمًآتٌ


آحًــــــــــبًکْ مًوٌتٌ آنِیَ وٌآنِتٌهّ عٌـــــنِوٌآنِیَ

یَلَحًبًکْ بًحًر مًآگآوٌشُ آنِهّ آوٌیَـــــآکْ


آذِآ مًآآنِتٌـــــهّ یَمًیَ بًآردٍهّ آحًـــــظُآنِیَ

سِـــــهّرآنِ آعٌلَهّ مًوٌدٍکْ یَجّر بًیَهّ آلَیَـــــلَ


ظُلَآمًهّ حًیَلَ ذِلَنِیَ وٌتٌآرسِ آفُــــکْآریَ

وٌیَـــــنِکْ یَآفُجّر چآ یمًتٌهّ گلَیَ آطِـــــر


آقُصّدٍ آنِتٌهّ فُجّریَ تٌزٍیَحً آحًـــــزٍآنِیَ

هّـــــوٌآکْ آدٍگوٌلَ نِسِمًهّ یَفُتٌحً آلَـــــدٍلَآلَ


تٌطِبً بًیَ ذِکْریَآتٌکْ تٌآرسِهّ آسِــــلَآلَیَ

آمًـــوٌلَعٌ بًلَمًحًبًهّ آدٍگوٌلَ چـــــنِ غُـــــیَمً


آشُلَوٌنِ آمًطِر وٌریَحً کْلَشُیَ لَبًـــــآلَیَ

مًوٌسِهّلَهّ عٌلَیَ آنِسِآکْ آنِتٌهّ آلَکْ نِصّ بًلَروٌحً


آحًـــــبًکْ مًوٌتٌ کْآتٌلَ مًآآلَهّ تٌآلَـــــیَ✍:∫شُآعٌر''عٌّبًّأسِّــ ∫بًوٌ ﻟﻴثً ∫لَبًـدٍوٌیَ💯

ادامه مطلب...
۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شاعر عباس بدوی بدوی

ارجعلی حبیبی

قُنِآةّ ﻠﻴﻠــ®ـﮥ🇦اﻟﻌـﺂﻤــʁــﺮﻳــﮥ:

@abbasbolait💯غُـفُلَہ مًنِکْ💯


غُـفُلَہ مًنِکْ فُزٍزٍتٌ روٌحًـیَ آﻷلَیـمًہ

وٌرتٌــــعٌبً بًــــیہ آنِـــہ صّــوٌتٌ


وٌآلَـــعٌمًر گــآضــــیلَیَ فُـــتٌرهّ

مًــــــنِیَ آبًــــأوٌجّ آلَــــسِکوٌتٌ


هّــــــیہ دٍنِـــــــیہ وٌتٌعٌـــبًتٌنِیَ

مًــــــنِکْ وٌروٌحًــــــیَ تٌـــمًوٌتٌ


تٌـــدٍریَ بًــــحًسِآسِــیَ شُـــعٌر

صّــفُنِہ عٌــآیــشُ وٌصّـــطِ حًــوٌتٌ


شُــــــآغُــلَ آلَبًــــآلَ آلَــــفُکر

آنِـــــتٌہ وٌبًــــظُیمًکْ تٌــــــفُوٌتٌ✍:آلَشُآعٌر:عٌّبًّأسِّــ ∫بًوٌ ﻟﻴثً ∫لَبًـدٍوٌیَ🍥

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

قناة الشاعر عباس ابولیث البدوی

قُنِآةّ ﻠﻴﻠــ®ـﮥ🇦اﻟﻌـﺂﻤــʁــﺮﻳــﮥ:

قُنِآةّ الخواطر💯💯💯:


آنِتٌظُروٌنہِ عٌنِ غُریبً آغُآنِیَ جّدٍدٍ


وٌآبًدٍآعٌ آلَلَحًآنِ🎼


صّوٌتٌ آلَجّمًیَلَ 🎼


مًنِ آلَفُنِآنِ حًکْیَمً آلَبًصّریَ💯🎤


وٌآلَفُنِآنِ جّعٌفُر آلَحًآیَیَ💯🎤


وایضا الفنان حمید الساعدی💯🎤کلمات الشاعرّ عٌّبِّأَّسّــ أّبِوِﻟﻴثّ أّلَبِدِوِیِّ🖊

تٌحًیَآتٌیَ لَکْمً جّمًیَعٌآ💭💯👋

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شاعر عباس بدوی بدوی

عنوان اولین مطلب آزمایشی من

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شاعر عباس بدوی بدوی